Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište je Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, 84/21) definirano kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada i kao takvo se prema istom Zakonu smatra lokacijom gospodarenja otpadom, tj. prostorom na kojem se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, odnosno na kojem se nalazi reciklažno dvorište uključujući i mjesto na kojem se nalazi mobilno reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana i osoba koje su ovlaštene za gospodarenje pojedinom vrstom otpada, odnosno za djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe uključujući razvrstavanje i zbrinjavanja pojedine vrste otpada.

Izgradnja i način rada reciklažnih dvorišta regulirani su zakonskim i podzakonskim propisima. Tako se člankom 84. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) propisuje obveza odvojenog prikupljanja otpadnog papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, električne i elektroničke opreme, baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući otpadne madrace i namještaj na način da se osigura funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u svakoj gradskoj četvrti, odnosno mobilne jedinice koja se mora nalaziti na javnoj površini ili na površini dostupnoj s javne površine u naselju te uslugu prijevoza glomaznog komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Kako bi se osigurala obrada opasnoga otpada u skladu s temeljnim zahtjevima gospodarenja otpadom,  poštujući red prvenstva gospodarenja otpadom kako je to propisano Zakonom o gospodarenju otpadom i spriječilo onečišćenje ostalih tokova komunalnog otpada, posjednik otpada iz kućanstva dužan je opasni komunalni otpad predati u reciklažno dvorište ili u sustav gospodarenja posebnom kategorijom otpada kad je opasni komunalni otpad ujedno i otpad koji spada u posebnu kategoriju otpada te je pravilnikom gospodarenja otpadom propisana takva obveza.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je bez naknade zaprimiti opasni komunalni otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište, a to pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade utvrđuje se u suradnji s tijelima jedinice lokalne samouprave. Radi ostvarenja tog prava osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je voditi evidenciju o tom zaprimljenom komunalnom otpadu na propisan način, odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima i preuzimati i predavati otpad sukladno pravilniku kojim se, između ostalog, regulira i obvezno postupanje posjednika toga otpada i drugih dionika sustava gospodarenja posebnom kategorijom otpada.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu ako osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.

Sve informacije o reciklažnim dvorištima i mobilnim reciklažnim dvorištima na području Grada Zagreba nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća.