Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Dozvole za gospodarenje otpadom i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine  94/1373/1714/19, 98/19) (Dalje u tekstu: Zakon) propisano je da:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu. 
  2. Jedinice regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.
Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada. Operater koji upravlja postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti s radom postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

Dozvole za gospodarenje otpadom

Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom podnosi se putem aplikacije na propisanom obrascu.

Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, prilaže se: akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (osim za mobilni uređaj za obradu otpada, za koje se ne prilaže), dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom (osim za mobilni uređaj  za obradu otpada, za koje se ne prilaže), dokaz o imenovanju odgovorne osobe, dokaz o zaposlenju te osobe kod podnositelja zahtjeva (ugovor ili informaciju o radnopravnom statusu), dokaz o financijskom jamstvu propisan člankom 99. Zakona, elaborat gospodarenja otpadom, dok nadležno tijelo  po službenoj dužnosti pribavlja: izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra, mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o tome je li građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana dokumentom prostornog uređenja (osim za mobilni uređaj za obradu otpada, za koje se ne prilaže), te uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti. Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom a isti moraju zadovoljiti uvjete propisne člankom 89. stavkom 1. Zakona.

Elaborat gospodarenja otpadom sastavni je dio dozvole za gospodarenje otpadom. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (u daljem tekstu: komora) te mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti elaboratom gospodarenja otpadom koji je izradio. Izrađuje se prema obrascu propisanom Pravilnikom o gospodarenju otpadom, u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka.

Člankom 91. stavkom 4. Zakona propisano je da je nadležno tijelo koje rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole dužno u postupku rješavanja istog provesti očevid lokacije građevine radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz elaborata gospodarenja otpadom.

Radi obavljanje pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, na zahtjev pravne ili fizičke osobe – obrtnika nadležno tijelo može izdati privremenu dozvolu, koja se izdaje na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada prema aktu izdanom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:

Svrha: Pristojba za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom
Iznos: 1.400,00 kn
Primalac: Proračun Grada Zagreba
IBAN Grada Zagreba: HR 3423600001813300007
Model: 68
Poziv na broj: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja

NAPOMENA: Navedena upravna pristojba propisana je Tar. br. 90. st. 2 Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/2017, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19).

Popis pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju važeće dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom u Gradu Zagrebu

Dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije podnosi se putem aplikacije na propisanom obrascu.

Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, sadrži: podatke o operateru postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, vrstu otpada i postupak zbrinjavanja otpada, prijedlog lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš, opis primjene najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, geografski položaj i stanje okoliša, plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve, dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću ako je tako propisano pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije, dokaz o financijskom jamstvu iz članka 99. Zakona i podatke propisane pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije, odobrenje za istraživanje mineralne sirovine ili ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine, dok nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

Ministar će donijeti Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u Narodnim novinama, broj 14/19, a koji je stupio na snagu 15. veljače 2019.