Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Dozvole za gospodarenje otpadom i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Dozvole za gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine  84/21 i 142/23 - Odluka USRH) (Dalje u tekstu: Zakon) propisano je da:

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu.
 2. Jedinice regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.


Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom, započeti i obavljati djelatnost oporabe i zbrinjavanja otpada.

Iznimno obradu vlastitoga otpada bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom može, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, obavljati:

 • izvorni proizvođač otpada koji je fizička osoba za obradu vlastitoga biootpada biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje) i
 • izvorni proizvođač otpada koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako biootpad koji je nastao njegovim obavljanjem djelatnosti obrađuje biološkom obradom na mjestu nastanka tog otpada te nastali produkt obrade ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada i o tome dostavi Ministarstvu izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom (za djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada) podnosi se na propisanom obrascu.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, prilaže se:

 1. akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (Zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad ne prilaže se akt o uporabi građevine, već dokaz da je za građevinu izdan akt za građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.)
 2. dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom
 3. dokaz da pravna i fizička osoba – obrtnik raspolaže financijskim jamstvom cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom
 4. elaborat gospodarenja otpadom

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada prilaže se:

 1. elaborat gospodarenja otpadom i financijsko jamstvo
 2. dokaz za lokaciju na kojoj se obavlja obrada otpada mobilnim uređajem odnosno mjesto ugradnje otpada u materijal (npr. ugovor, projektna dokumentacija i slično)
(Za obradu glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge dostavlja se dokaz da je lokacija gospodarenja otpadom određena Odlukom o načinu pružanja javne usluge.)
 1. dokaz o vlasništvu i raspolaganju mobilnim uređajem i
 2. rok u kojem će se obavljati posao obrade otpada mobilnim uređajem na određenoj lokaciji odnosno ugradnje materijala

Ako je dozvolom za gospodarenje otpadom dopuštena obrada neopasnog otpada mobilnim uređajem na nekoj lokaciji, a obrada se namjerava obavljati istim uređajem, istim postupkom za istu vrstu otpada na drugoj lokaciji, osoba koja upravlja mobilnim uređajem dužna je podnijeti zahtjev za suglasnost nadležnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba na čijem području se nalazi lokacija na kojoj se namjerava obrađivati otpad.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti prilaže se:

 1. dokaz za lokaciju na kojoj se obavlja obrada otpada mobilnim uređajem odnosno mjesto ugradnje otpada u materijal (npr. ugovor, projektna dokumentacija i slično)
 2. dokaz o vlasništvu i raspolaganju mobilnim uređajem
 3. količinu otpada i vrstu otpada koje će se obraditi mobilnim uređajem na lokaciji iz tog zahtjeva iz priloga elaborata gospodarenja otpadom
 4. financijsko jamstvo i
 5. rok u kojem će se obavljati posao obrade otpada mobilnim uređajem na određenoj lokaciji

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za djelatnost zbrinjavanja otpada ako je zahtjev podnesen za postupak odlaganja otpada na aktivnom odlagalištu otpada za koje nije izdan akt za uporabu građevine, umjesto akta za uporabu građevine prilaže se akt za građenje propisan propisom kojim se uređuje gradnja.

U postupcima izdavanja dozvola nadležno tijelo po službenoj dužnosti će izvršiti uvid u sudski registar, obrtni registar i registar udruga, te pribaviti uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, tako da navedeno nije potrebno dostavljati uz zahtjev.

Elaborat gospodarenja otpadom izrađuje se prema obrascu propisanom Dodatkom VI. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22), u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka.

Člankom 33. stavkom 5. Zakona propisano je da je nadležno tijelo koje rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole dužno u postupku rješavanja istog provesti očevid lokacije građevine radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz elaborata gospodarenja otpadom.

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:

Svrha: Pristojba za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
Iznos: 185,81 eura
Primalac: Proračun Grada Zagreba
IBAN Grada Zagreba: HR 3423600001813300007
Model: 68

Poziv na broj: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja
 
NAPOMENA: Navedena upravna pristojba propisana je Tar. br. 53. st. 1. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/22)

Popis pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju važeće dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom u Gradu Zagrebu

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.


Dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije sadrži

 1. podatke o operateru postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 2. naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog polja
 3. vrstu otpada i postupak zbrinjavanja otpada
 4. prijedlog lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 5. plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije
 6. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš
 7. opis primjene najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, geografski položaj i stanje okoliša
 8. plan sprječavanja velikih nesreća
 9. unutarnji plan za hitne slučajeve
 10. dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću ako je tako propisano pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije 
 11. dokaz o raspolaganju financijskim jamstvom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 12. podatke propisane pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
 13. odobrenje za istraživanje mineralne sirovine ili ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije i rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, opći uvjeti gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, sprječavanje velikih nesreća i informiranje javnosti, obrazac zahtjeva i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, način vraćanja otpada iz rudarske industrije u rudarskim radovima otkopane prostore, način gradnje i upravljanja postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, postupak zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i postupanje u fazi nakon zatvaranja postrojenja, mjere sprečavanja onečišćenja vode, zraka i tla od posljedica rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, uvjeti za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, inspekcijski nadzor, karakterizacija otpada, način i oblik vođenja evidencija i izvještavanja propisani su Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine broj, 22/19).