Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Očevidnik nusproizvoda

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21 i 142/23 - Odluka USRH) (Dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021., propisano je:
 
U Očevidnik nusproizvoda upisat će se tvar ili predmet koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta te za koji kriteriji za nusproizvod nisu utvrđeni na razini Europske unije.
 
Tvar ili predmet za koji su kriteriji za nusproizvod utvrđeni na razini Europske unije upisat će se u Očevidnik nusproizvoda ako su ispunjeni navedeni uvjeti i kriteriji za nusproizvod propisani na razini Europske unije.
 
Nusproizvodi životinjskog porijekla ne upisuju se u Očevidnik nusproizvoda.
 
Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi koja proizvodi nusproizvod, vrstama i količinama nastalih nusproizvoda te korisnicima nusproizvoda.

UPUTA ZA UPIS U OČEVIDNIK
Sve pravne ili fizičke osobe - obrtnici koji su upisani u očevidnik već se nalaze u sustavu ReDGO-OGO aplikacije te ne trebaju registraciju. Pristupne podatke za ulazak u aplikaciju potrebno je zatražiti putem elektroničke pošte na kontakte koji su navedeni pri dnu zaslona.
 
Pravne ili fizičke osobe- obrtnici koje namjeravaju određenu tvar ili predmet upisati u Očevidnik nusproizvoda moraju se prvo registrirati u REDGO-OGO aplikaciji na sljedeći način:
Potrebno je otvoriti mrežnu poveznicu https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin, upisati sve tražene podatke i kliknuti pohrani zahtjev. Nakon izvršene registracije, pravna ili fizička osoba-obrtnik čeka obradu „Zahtjeva za registraciju“ i pristupne podatke koje vrši nadležno tijelo za provedbu zahtjeva. Nakon što nadležno tijelo obradi Zahtjev za registraciju – pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku će pristupni podaci stići na e-mail adresu koju je naveo u zahtjevu za registraciju.


Nakon registracije u REDGO-OGO aplikaciji, Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda potrebno je popuniti u mrežnoj aplikaciji Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem slijedeće poveznice: https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin

Nakon što se kreira zahtjev, potrebno je iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u te ga ovjeriti.
Da bi se tvar ili predmet koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta te za koji kriteriji za nusproizvod nisu utvrđeni na razini Europske unije, mogla upisati u Očevidnik nusproizvoda, mora ispunjavati slijedeće uvjete:
  1. da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta (Kao dokaz potrebno je priložiti: preslika ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta i njegova buduća namjena.)
  2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima (Kao dokaz potrebno priložiti: opis i tehnološku shemu procesa prerade nusproizvoda, što isključuje postupke gospodarenja otpadom, odnosno postupke obrade otpadne vode i potpisanu specifikaciju budućeg korisnika nusproizvoda.)
  3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka (Kao dokaz potrebno priložiti: opis i tehnološku shemu proizvodnog procesa iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak te da li tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa proizvođača nusproizvoda i dokument koji potvrđuje fizikalno – kemijska svojstva proizvodnog ostatka.)
  4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi (Potrebno priložiti adekvatne dokaze za predmetni upis: npr. navesti propise i/ili norme koje se odnose na predmetni nusproizvod, te prema potrebi: fizikalno-kemijske analize izrađene od akreditiranog laboratorija, izvješće o ispitivanju, ateste kvalitete, sigurnosno-tehnički list za proizvodni ostatak uveden u registar kemikalija, dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nusproizvoda odgovara specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda i sl.)
Ovjereni zahtjev (preuzet iz aplikacije), zajedno s dokazima o ispunjavanju gore navedenih uvjeta, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
 
Prema Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/2022) plaća se upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 eura i na rješenje u iznosu od 6,64 eura. 

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:

Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik

IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007

Model: HR68

Poziv na broj odobrenja: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja
 
UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODRŽAVANJA AŽURNIH PODATAKA I IZMJENI PODATAKA U OČEVIDNIKU
 
Sukladno članku 15. stavku 11. Zakona, u svrhu održavanja ažurnih podataka u očevidniku osoba koja je upisala nusproizvod u Očevidnik nusproizvoda dužna je jednom godišnje potvrditi sukladnost tvari ili predmeta uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u Očevidnik nusproizvoda.
Izmjenu podataka i potvrđivanje sukladnosti nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji. Upute i informacije o navedenom nalaze se na mrežnoj poveznici.
Podaci upisanih u očevidnik prikazan je u dolje navedenoj poveznici:
Očevidnik nusproizvoda


Za sva dodatna pitanja i informacije vezano uz Očevidnik obratite nam se putem elektroničke pošte na:
geos@zagreb.hr
 
Sanda Fran
Sanda.Fran@zagreb.hr
 
Ingrid Lovrić
Ingrid.Lovric@zagreb.hr
 
Irena Jerković
Irena.Jerkovic@zagreb.hr