Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta te centara za ponovnu uporabu


U Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta te Centara za ponovnu uporabu (dalje u tekstu: evidencije) upisuje se pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem.

Izvorni proizvođač otpada kad prevozi vlastiti otpad time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i za takav prijevoz nije dužan biti upisan u Evidenciju kao prijevoznik otpada. Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju kao prijevoznik otpada.

UPUTA ZA UPIS
Sve pravne ili fizičke osobe- obrtnici koji su upisani u neku od evidencija već se nalaze u sustavu ReDGO-OGO aplikacije te ne trebaju registraciju. Pristupne podatke za ulazak u aplikaciju potrebno je zatražiti putem elektroničke pošte na kontakte koji su navedeni pri dnu zaslona.
Pravne ili fizičke osobe- obrtnici koje se namjeravaju upisati u Evidenciju moraju se prvo registrirati u REDGO-OGO aplikaciji na sljedeći način:
Potrebno je otvoriti mrežnu poveznicu https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin, upisati sve tražene podatke i kliknuti pohrani zahtjev. Nakon izvršene registracije, pravna ili fizička osoba-obrtnik čeka obradu „Zahtjeva za registraciju“ i pristupne podatke koje vrši nadležno tijelo za provedbu zahtjeva. Nakon što nadležno tijelo obradi Zahtjev za registraciju – pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku će pristupni podaci stići na e-mail adresu koju je naveo u zahtjevu za registraciju.
 
Nakon registracije u REDGO-OGO aplikaciji, Zahtjev za upis u Evidenciju potrebno je popuniti u mrežnoj aplikaciji Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem slijedeće poveznice: https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin
Nakon što se kreira zahtjev, potrebno je iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u te ga ovjeriti.

Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati u Evidenciju trgovaca otpadom koji preuzima otpad u posjed, uz Zahtjev, sukladno članku 22. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 106/22), prilaže sljedeće:
  • dokaz da subjekt raspolaže skladištem otpada za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom ili
  • dokaz da raspolaže reciklažnim dvorištem
 
Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati u Evidenciju reciklažnih dvorišta, uz Zahtjev, sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21 i 142/23 - Odluka USRH), prilaže sljedeće:
  • dokaz da raspolaže reciklažnim dvorištem koje je građevina i za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ili
  • dokaz da raspolaže mobilnom jedinicom za koju je izdana izjava o sukladnosti proizvoda
 
Ovjereni zahtjev zajedno s potrebnim prilogom, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
 
Prema Tar.br. 1. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/2022) za zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 2,65 eura. 

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:
 
Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Evidenciju
 
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
 
Model: HR68
 
Poziv na broj odobrenja: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja

UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODRŽAVANJA AŽURNIH PODATAKA I IZMJENI PODATAKA U EVIDENCIJI
 
Sukladno članku 47. stavak 6. Zakona, osoba upisana u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta mora jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini te u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisana u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Potvrda namjere obavljanja djelatnosti i izmjena podataka u Evidenciji centara ponovne uporabe obavlja se sukladno sljedećoj Uputi. Izmjenu podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti u narednoj godini korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji.
Detaljne upute o registraciji/ izmjeni podataka/produženju upisa u Evidencije nalaze se na mrežnoj poveznici.
 
Podaci upisanih prikazani su u dolje navedenim poveznicama:

Evidencija prijevoznika otpada
Evidencija posrednika otpadom
Evidencija trgovaca otpadom
Evidencija reciklažnih dvorišta

Za sva dodatna pitanja i informacije vezano uz Evidencije obratite nam se putem elektroničke pošte na:
geos@zagreb.hr
 
Luka Kamenski
Luka.Kamenski@zagreb.hr
 
Sandro Demo
Sandro.Demo@zagreb.hr
 
Ingrid Lovrić
Ingrid.Lovric@zagreb.hr

Sanda Fran
Sanda.Fran@zagreb.hr
 
Irena Jerković
Irena.Jerkovic@zagreb.hr