Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO) je postupak kojim se prepoznaju, opisuju i ocjenjuju utjecaji pojedinačnog zahvata na okoliš (na tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir i njihove međuodnose), na temelju njegove prirode, veličine ili lokacije. Postupak PUO mora osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Prema propisima iz područja zaštite prirode, PUO može uključivati i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) je postupak u kojem se na temelju pojedinačnih ispitivanja (sukladno mjerilima kao što su kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili propisanih kriterija utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi provođenja PUO.
 
Provedba postupaka PUO i OPUO propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/1512/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba).
 
Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima PUO i OPUO određen je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).
 
Zahvati za koje je obvezna PUO utvrđeni su u Prilogu I., a zahvati za koje se provodi OPUO u Prilogu II. i III. Uredbe.


Nadležnost
 
·       Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (za zahvate iz Priloga I. i II. Uredbe)
·       upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležno za zaštitu okoliša (za zahvate iz Priloga III. Uredbe).
 
Upravno tijelo nadležno za provedbu postupaka OPUO i PUO u Gradu Zagrebu je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.