Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Vode

Vode su opće dobro i imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti.

Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija da to ostvare za sebe. Upravljanje vodama čine svi poslovi, mjere i radnje koje na temelju Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva poduzimaju Republika Hrvatska, Hrvatske vode, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ciljevi upravljanja vodama su:
  1. osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva,
  2. osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe,
  3. zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i
  4. postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
Zaštita i korištenje voda temelji se na načelu predostrožnosti, poduzimanja preventivnih mjera, otklanjanja štete nanijete vodnom okolišu na mjestu njezinog nastanka te načelima »onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«.

Zaštita voda ostvaruje se donošenjem provedbenih propisa, nadzorom nad stanjem kakvoće voda i izvorima onečišćavanja, kontrolom onečišćenja, zabranom ispuštanja onečišćujućih tvari u vode i zabranom drugih radnji i ponašanja koja mogu izazvati onečišćenje vodnoga okoliša i okoliša u cjelini, građenjem i upravljanjem građevinama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te drugim mjerama usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i namjenske korisnosti voda.

Zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dok su Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama. Djelatnost Hrvatskih voda određena je člankom 199. Zakona o vodama.

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Odjel za vode i vodno gospodarstvo prati stanje voda na području Grada Zagreba, sudjeluje u poslovima vezanim uz izradu planova i programa zaštite voda i gospodarenja vodama, sudjeluje u izradi i provođenju programa sanacije eventualnih onečišćenja te u izradi drugih propisa iz područja zaštite, korištenja i gospodarenja vodama. U Odjelu se obavljaju i stručni poslovi u vezi s davanjem koncesije kojom se stječe pravo pružanja javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama i praćenje rada koncesionara kao i drugi poslovi vezani uz zaštitu i gospodarenje vodama Grada Zagreba.