Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Buka

Buka je svaki neugodan zvuk u sredini u kojoj ljudi borave i rade i on može subjektivno i objektivno smanjiti kvalitetu života i negativno utjecati na zdravlje. Smatra se onečišćivačem okoliša i u urbanoj sredini je uglavnom izazvan ljudskom aktivnošću.
 
Donošenjem Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o procjeni i upravljanju bukom okoliša i Zakona o zaštiti od buke određen je pravni okvir za uspostavu sustava upravljanja bukom s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka koji su prouzročeni bukom okoliša.

Odredbe Zakona se primjenjuju za ocjenjivanje izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke pomoću karata buke, za izradu akcijskih planova i za akustičko planiranje, koje koristi prostorno planske mjere zaštite od buke kao što su sustavno planiranje i upravljanje svim vrstama prometa, zaštita mjerama zvučne izolacije i upravljanje bukom na mjestu emisije.
 
Učinkovita zašita od buke okoliša u gradovima se temelji na kvalitetnom prostornom planiranju i upravljanju prometom, a sustav upravljanja bukom može zaživjeti na svrsishodan način samo uz kontinuiranu suradnju stručnjaka u području zaštite okoliša, urbanizma, upravljanja prometom, komunalnih poslova i zdravstva.

Tehničke mjere zaštite od buke nisu dovoljne za smanjenje bučnog okruženja, na koje često možemo sami utjecati svojim ponašanjem i promjenom navika u svakodnevnom životu.  Stoga se od 1996. godine svake posljednje srijede u travnju diljem svijeta obilježava  Međunarodni dan osviještenosti o buci (engl. International Noise Awareness Day ili INAD), s ciljem podizanja razine svijesti o štetnosti buke i važnosti prevencije njenog nastanka te poticanja ljudi da sami pridonesu smanjivanju buke na mjestima gdje rade, stanuju i provode slobodno vrijeme.
 
Nadležnost
 
Upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu od buke na državnoj razini obavlja Ministarstvo zdravstva.
 
U Gradu Zagrebu je za izradu strateške karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom te pripremu odluke kojom se određuju lokacije i najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja manifestacija nadležan Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 
Za provođenje pojedinačnih mjera zaštite od buke zaduženi su upravitelji odnosno vlasnici izvora buke.
 
Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju njega obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata, koji provjeravaju ispunjavanje uvjeta u vezi s provedbom mjera zaštite od buke.
 
Nadzor nad provedbom Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba.