Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Karte buke i akcijski planovi

Karte buke su prikazi podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke unutar promatranog područja, na kojima je naznačeno prekoračenje propisane dopuštene vrijednosti buke te broj ljudi i/ili broj stambenih jedinica za stalno stanovanje izloženih određenim razinama buke na određenom području.
 
Strateška karta buke je temeljna karta buke kojom se ocjenjuje izloženost stanovništva buci prometa i industrije. Obveznici njene izrade su naseljena područja koja imaju više od 100.000 stanovnika te vlasnici, odnosno koncesionari industrijskih područja, glavnih cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, glavnih željezničkih pruga s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i glavnih zračnih luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje. Periodički se izrađuje svakih pet godina (2007., 2012., 2017., itd.) za propisane relevantne kalendarske godine (2006., 2011., 2016., itd.) pomoću validiranih računalnih programa zasebno za svaki od glavnih izvora buke: cestovni, željeznički i zračni promet te za industrijska postrojenja. Za izradu strateških karata buke koriste se indikator buke za razdoblje „dan-večer-noć“ Lden i indikator za razdoblje „noć“ Lnight, izraženi u dB(A). Sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i upotrebljava se kao osnova za izradu akcijskih planova te kao izvor podataka za informiranje javnosti.
 
Akcijski plan se izrađuje radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući mjere zaštite od buke. Priprema se na temelju rezultata strateške karte buke i proračuna konfliktnih razina buke (razlike između postojećih i dopuštenih razina buke). Akcijski plan upravljanja bukom sadrži ocjenu stanja buke na temelju procijenjenoga broja ljudi izloženih određenim razinama buke, plan aktivnosti i mjera zaštite od buke odnosno upravljanja bukom za snižavanje razina buke okoliša na prioritetnim područjima (planiranje prometa, tehničke mjere na izvorima buke, izbor izvora buke s nižim emisijskim vrijednostima, mjere za smanjenje na putu širenja buke, i sl.), obveznike provedbe mjera i aktivnosti, vremenski plan te procjenu smanjenja broja ljudi na koje djeluje buka preko dopuštenih razina.
 
Strateške karte buke i akcijske planove izrađuju ovlaštene pravne osobe.
 
Rezultati i podaci iz strateških karata buke i akcijskih planova se putem Ministarstva zdravstva dostavljaju Europskoj komisiji. Ti dokumenti su sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova i strateških studija.