Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Karte buke i akcijski planovi

Karte buke su prikazi podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke uz korištenje indikatora buke, na kojima je naznačeno prekoračenje bilo koje relevantne propisane dopuštene vrijednosti, broj ljudi i/ili broj stambenih jedinica za stalno stanovanje izloženih određenim razinama buke na određenom području.

Strateškim kartama buke se ocjenjuje izloženost stanovništva buci prometa i industrije i izrađuju se pojedinačno za cestovni, željeznički, zračni promet i industriju, uključujući pripadajuću infrastrukturu te objekte za šport i rekreaciju i posebno objekte i područja posebno osjetljiva na buku (bolnice, škole, vrtići, tiha područja i sl.). Sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela i upotrebljavaju se prvenstveno kao osnova za izradu akcijskih planova te kao izvor podataka za informiranje javnosti.

Na temelju rezultata strateške karte buke i razlikovne karte buke (tzv. konfliktne karte buke), iz koje je vidljiva razlika između postojećeg, odnosno predviđenog stanja imisije buke i dopuštenih razina buke, izrađuje se akcijski plan.

Akcijski plan se izrađuje radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući mjere zaštite od buke.

Osnove za izradu akcijskih planova zaštite od buke su:
  • plan mjera zaštite od buke odnosno upravljanja bukom za snižavanje razina buke okoliša (planiranje prometa, planiranje namjene prostora, tehničke mjere na izvorima buke, izbor izvora buke s nižim emisijskim vrijednostima, mjere za smanjenje na putu širenja buke, regulativne i/ili gospodarstvene mjere i sl.),
  • strategija provođenja mjera zaštite od buke za snižavanje razina buke okoliša,
  • procjena troškova za smanjenje buke promatranoga područja,
  • procjena učinaka za smanjenje buke promatranoga područja,
  • popis obveznika podmirenja troškova mjera zaštite od buke za snižavanje razina buke okoliša, i
  • vremenski plan izvršenja pojedinih aktivnosti tijekom provedbe mjera zaštite od buke.
Strateške karte buke i akcijski planovi sastavni su dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obavezno se obnavljaju svakih pet godina. Izrađene strateške karte buke i usvojeni akcijski planovi s pripadajućim rezultatima dostavljaju se Ministarstvu zdravlja i Europskoj komisiji.

Obveznici i način izrade te sadržaj karata buke i akcijskih planova, kao i način izračuna dopuštenih indikatora buke propisani su Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/ 13, 41/06 i 114/18) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16 i 117/18).

Strateška karta buke Grada Zagreba (3. krug izvještavanja EK)​