Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Strateška procjena utjecaja strategija, plana i programa na okoliš

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa. 

Taj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu njezine cjelovitosti i stručne utemeljenosti, izradu izvješća o načinu na koji su u plan ili program integrirani uvjeti zaštite okoliša utvrđeni strateškom procjenom, način praćenja stanja okoliša glede značajnih utjecaja plana i programa prilikom njihove provedbe, te način provjere provedbe mjera zaštite okoliša koje su postale sadržajem plana ili programa.
Strateška procjena provodi se tijekom izrade nacrta prijedloga plana i programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i njegovog upućivanja u postupak donošenja.

 

 

Za koje planove/programe se obvezno provodi strateška procjena?


Strateška procjena obvezno se provodi za strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune, koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Za one pojedinačne zahvate iz planova i programa koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš provodi se i postupak procjene utjecaja na okoliš.

 

Kada se provodi ocjena o potrebi strateške procjene?


Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa. Postupak ocjene provodi se za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš.
Tijekom postupka nadležno tijelo je dužno pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. Ukoliko ocijeni potrebnim, može pribaviti i mišljenja drugih tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama izmjena i/ili dopuna plana i programa
.
 
 

Tko vodi postupak?

 
  • Na područnoj (regionalnoj) razini: nadležno upravno tijelo u Gradu Zagrebu/županiji, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom u Gradu Zagrebu/županiji, ovisno o području za koji se plan ili program donosi. Upravno tijelo u Gradu Zagrebu nadležno za provedbu postupka je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. 
  • Na državnoj razini: ministarstvo nadležno za područje za koje se plan ili program donosi.

 

Što je strateška studija?


Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa, uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa.