Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi i akti iz područja zaštite od buke

 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/1341/16114/1814/21)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/0960/16117/18146/21)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/0755/13) Napomena: odredbama članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (NN 53/13) prestaju važiti stavci 2. i 3. članka 5. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 • Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke rijekom održavanja manifestacija (SGGZ 12/16)
 • Zaključak o usvajanju Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu do 2023. (SGGZ 2/19)
 • Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke  (Ministarstvo zdravstva)
 • Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (EUR-Lex)
 • Smjernice o buci okoliša za Europu (Svjetska zdravstvena organizacija)