Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi Republike Hrvatske i međunarodni ugovori

Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21 i 142/23 - Odluka USRH)
 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine 124/23)
 • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (Narodne novine 124/23)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine 22/19
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine 38/08)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine 6/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine 54/23)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Narodne novine 54/23)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Narodne novine 55/23
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/15, 57/20)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine 88/1578/16, 116/1714/20144/20)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Narodne novine, br. 137/23) osim Priloga II.,VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji ostaju na snazi šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine 97/05115/0581/0831/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Narodne novine, br. 137/23) osim odredbi članka 25. stavaka 7., 8., 9. i 10. koje ostaju na snazi do donošenja Odluke Fonda iz odredbe članka 27. stavka 10. i odredbe članka 35. stavka 4. ovog Pravilnika, a najkasnije 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Narodne novine 137/23
  Napomena: ovaj Pravilnik je stupio na snagu 23.11.2023. godine osim članka 7. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine, članka 11. stavka 2. koji stupa na snagu ispunjenim uvjetima iz članka 71. stavka 2. ovog Pravilnika, članka 20. stavka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 20. stavka 4. i 5. koji stupaju na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, članka 26. stavka 3. i 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 30. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, ambalažu od plastike koja nije načinjena od polietilen-tereftalata (PET) kao glavne sastavnice i na ambalažu volumena manjeg od 0,2 litre, koji stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine, članka 48. stavka 2. koji stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika te članaka 50., 51., 52., 53., 54. u dijelu koji se odnosi na otpadni ribolovni alat, 55., 56. i 57. koji stupaju na snagu 31. prosinca 2024. godine, osim za proizvode iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona za koje se članci 50., 51., 52., 53., 55., 56. i 57. primjenjuju od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine 88/15, 102/18)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine 95/15, Narodne novine 57/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15, 7/20140/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine 99/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 105/15, 57/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i ot-padnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)
 • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (Narodne novine 3/19,17/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine 20/16)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama ('Narodne novine', br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do skla-panja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim u-pravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o o-bavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra​
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/22)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 81/20
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 106/22), osim članka 47. i Dodatka XIII. ovoga Pravilnika koji prestaju važiti stupanjem na snagu Pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona.
 • Pravilnik o odlagalištima otpada (Narodne novine 4/23)

Akti Europske unije
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2174/2020 o izmjeni priloga I.C, III, III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europ-skog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kon-troli prekograničnog kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Međunarodni ugovor
 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/94.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.