Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije

Operater, odnosno fizička ili pravna osoba odgovorna za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije koja je u smislu Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23 - Odluka USRH) ovlaštenik istražnog prostora mineralne sirovine ili koncesionar za eksploataciju mineralne sirovine, uključujući privremeno skladištenje otpada iz rudarske industrije, tijekom razdoblja rada istražnog prostora mineralne sirovine odnosno eksploatacijskog polja mineralne sirovine i nakon zatvaranja toga istražnog prostora odnosno eksploatacijskog polja,  dužan je izraditi Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije u skladu s podacima iz rudarskog projekta i uz poštivanje načela održivog razvoja.

Operater je dužan 15 dana prije početka rada i u slučaju značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenjem otpadom iz rudarske industrije ishoditi suglasnost nadležnog tijela županije na plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

Po zaprimljenom zahtjevu za ishođenje suglasnosti nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba dužno je dostaviti prijedlog Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije na očitovanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo, odnosno energetiku.

Ako ministarstvo nadležno za rudarstvo odnosno energetiku ocijeni da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije prihvatljiv te ako ocijeni da su odabrane metode i postupci istraživanja, eksploatacije i obrade mineralnih sirovina prihvatljivi u svrhu ispunjenja ciljeva plana te da je operater sposoban ispuniti ciljeve plana i obveze propisane ovim Zakonom i pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije, da je Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije sukladan Zakonu o gospodarenju otpadom i propisima donesenim na temelju istoga, nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba dužno je u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva izdati suglasnost.

Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije sastavni je dio dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Sadržaj, ciljeve i obrazac plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, način izgradnje, upravljanja i zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, postupke sprječavanja onečišćenja vode, zraka i tla, način uporabe rudarskim radovima otkopanih prostora, način izrade sustava upravljanja sigurnošću i pripadajućih planova te informiranje javnosti u sprječavanju velikih nesreća, učestalost nadzora, obrazac dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, sadržaj i popis potrebnih evidencija te način izvještavanja propisuje ministar pravilnikom.

Istim pravilnikom propisuju se i ciljevi, sadržaj, način izrade i obveznici izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, dostupnost i način vođenja Evidencije gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, pojedinosti plana sprječavanja velikih nesreća i unutarnjeg plana za hitne slučajeve te informiranje javnosti o tome.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da će ministar navedeni pravilnik donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu toga pravilnika ostaje na snazi Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine, 22/19)