Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije

Člankom 48. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/1373/1714/19, 98/19) za operatera postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (Dalje u tekstu: operater), koji je proizvođač otpada, propisana je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije u skladu s podacima iz rudarskog projekta i uz poštivanje načela održivog razvoja.

Operater je dužan 15 dana prije početka rada i u slučaju značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenjem otpadom iz rudarske industrije ishoditi suglasnost mjesno nadležnog upravnog tijela na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

Operater koji je ishodio suglasnost na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije dužan je u roku od 60 dana prije dana isteka suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, a nema značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, dostaviti nadležnom tijelu zahtjev za produženje suglasnosti.

Operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, dužan je prije početka rada izraditi sustav upravljanja sigurnošću, plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve i imenovati osobu odgovornu za uvođenje i nadzor sustava upravljanja sigurnošću.

Operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A dužan je mjesno nadležnom upravnom tijelu prije početka rada postrojenja dostaviti plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve i dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću i sve podatke nužne za izradu Plana za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A.

U slučaju velike nesreće, operater mora središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu dostaviti sve bitne informacije kako bi se mogle umanjiti posljedice po ljudsko zdravlje, te procijeniti i smanjiti opseg stvarnog ili mogućeg onečišćenja okoliša i ispuniti sve zahtjeve i mjere propisane unutarnjim planom za hitne slučajeve i Planom za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A.

Ciljeve, sadržaj, način izrade i obveznike izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, dostupnost i način vođenja Evidencije gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, pojedinosti plana sprječavanja velikih nesreća i unutarnjeg plana za hitne slučajeve te informiranje javnosti o tome propisati će Ministar Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije.

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije Ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u Narodnim novinama, broj 14/19, a koji je stupio na snagu 15. veljače 2019.