Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi o buci

  • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
  • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18)
  • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)
  • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
  • Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke rijekom održavanja manifestacija (Službeni glasnik 12/16)