Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/1714/19) (Dalje u tekstu: Zakon) propisano je da:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješava o zahtjevu za upis u očevidnike: posrednika u gospodarenju otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom,  reciklažnih dvorišta, nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. 
  • Jedinice regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju o zahtjevu za upis u očevidnik  oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon upisa u odgovarajući očevidnik, započeti i obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu. započeti i obavljati postupak oporabe otpada koji je izuzet od obveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.
U Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi sljedeće dokaze: da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se upotrebljava korist ostvarena oporabom otpada, da raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada, da raspolaže građevinom za koju je izdan akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja, da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja udovoljava uvjetima iz članka 89. stavka 1. Zakona, da raspolaže financijskim jamstvom iz članka 99. Zakona, dok će nadležno tijelo po službenoj pribaviti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.

Osoba upisana u očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom mora potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednom razdoblju Obrascem o statusu obavljanja odgovarajuće djelatnosti ili postupka nadležnom tijelu u roku od godinu dana od dana prvog upisa, odnosno u roku od godinu dana od dana dostave zadnjeg obrasca o statusu obavljanja djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik je dužna dostavom obrasca o statusu obavljanja odgovarajuće djelatnosti ili postupka obavijestiti nadležno tijelo o svakoj promjeni podataka temeljem kojih je izvršen upis u očevidnik u roku od 15 dana od nastale promjene.

Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom zamjenjuje dosadašnji Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada.
 
Ministarstvo će Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom Ministarstvo ustrojiti u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 117/17) usklađenog s ovim Zakonom.

Pravilnik o gospodarenju otpadom  Ministar će uskladiti s odredbama Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u Narodnim novinama, broj 14/19, a koji je stupio na snagu 15. veljače 2019.