Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

O buci okoliša

Buka okoliša je neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet kao i postrojenja i zahvati za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša pribavlja rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Donošenjem Direktive 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša - Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18.07.2002.) i Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) određen je pravni okvir za uspostavu sustava upravljanja bukom s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka koji su prouzročeni bukom okoliša.
Taj sustav uključuje izradu dokumenata namijenjenih cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od cestovnog, pružnog i zračnog prometa te buci od industrijskih pogona i postrojenja. Sustav upravljanja bukom okoliša može u potpunosti zaživjeti na kvalitetan način samo uz kontinuiranu suradnju stručnjaka u području zaštite okoliša, urbanizma, upravljanja prometom, komunalnih poslova i zdravstva.

Tehničke mjere zaštite od buke nisu dovoljne za smanjenje bučnog okruženja, na koje često možemo sami utjecati svojim ponašanjem i promjenom navika u svakodnevnom životu.

Od 1996. se zadnju srijedu u travnju diljem svijeta obilježava Međunarodni dan osviještenosti o buci (engl. International Noise Awareness Day ili INAD), kako bi se ljudi potaknuli da sami pridonesu smanjivanju buke na mjestima gdje rade, stanuju i provode slobodno vrijeme.