Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacije za proizvođače i posjednike otpada

Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. (Dalje u tekstu: Očevidnik) za svaku vrstu otpada.

Očevidnik se vodi u pisanom obliku, a može ga se voditi i putem mrežne aplikacije Informacijskog sustava gospodarenja otpadom na vlastiti zahtjev. Podaci u Očevidnik unose se ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja, a osoba koja ih unosi odgovorna je za njihovu istinitost. Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) u primjeni su nove odredbe o vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO (http://eonto.azo.hr/#/Ulaz).  Sve osobe koje svojom djelatnošću proizvode otpad, a prema odredbi članka 45. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/1373/17, 14/19, 98/19) (Dalje u tekstu: Zakon) nisu obveznici vođenja e-ONTO očevidnika, nastavljaju voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada kao i prije stupanja na snagu novog Pravilnika, no također mogu na vlastiti zahtjev koristiti navedenu aplikaciju. Pristup sustavu registracije korisnika moguć je putem poveznice: https://iszo-portal.azo.hr/Registracija.aspx.

Proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je predati otpad, uz prateći list koji sadrži informacije o vrsti i količini otpada koji čini pošiljku, o osobama koje imaju pošiljku u posjedu, o vlasništvu nad pošiljkom i druge potrebne informacije o pošiljci, osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom sukladno Zakonu ili ga isporučiti izvan Republike Hrvatske, te je odgovoran za točnost podataka o otpadu navedenih u pratećem listu. Iznimno nije dužan predati otpad osobi koja je ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno Zakonu ili ga isporučiti izvan Republike Hrvatske u slučaju kada: fizička osoba koja obrađuje vlastiti biootpad biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje), je proizvođač otpadnog mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadne vode koji vlastiti otpadni mulj predaje fizičkoj ili pravnoj osobi koja taj mulj koristi u poljoprivredi sukladno posebnom propisu koji uređuje korištenje mulja u poljoprivredi, je proizvođač patološkog otpada koji vlastiti patološki otpad predaje na zbrinjavanje osobi koja upravlja grobljem ili krematorijem sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje medicinskim otpadom, je proizvođač otpada pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik čijim obavljanjem djelatnosti nastaje biološki razgradivi otpad i koji vlastiti biološki razgradivi otpad obrađuje biološkom aerobnom obradom (kompostiranjem) može to činiti bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom u količini do 10.000 kg godišnje ako obradu vlastitog biološki razgradivog otpada obavlja na mjestu nastanka tog otpada i nastali kompost ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada.

Odgovornost posjednika otpada za predani otpad prestaje nakon što osoba kojoj je otpad predan na propisani način preuzme otpad i ovjeri prateći list ili dokument o prometu ako je otpad isporučen izvan Republike Hrvatske pri čemu se podaci o postupanju s otpadom čuvaju se najmanje 3 godine, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada.

Proizvođač otpada dužan je skladištiti vlastiti proizvedeni otpad na mjestu nastanka odvojeno po vrstama otpada, na način koji ne dovodi do miješanja otpada i koji omogućuje obradu otpada, u skladištu vlastitog proizvedenog otpada u skladu s uvjetima skladištenja vlastitog proizvodnog otpada koje propisuje ministar Pravilnikom o gospodarenju otpadom. Proizvođač otpada smije skladištiti vlastiti proizvodni otpad do jedne godine od njegova nastanka.