„Ovaj svijet je opasno mjesto za življenje, ne zbog onih ljudi koji su zli, nego zbog onih koji u vezi toga ništa ne poduzimaju“. Albert Einstein


 

Dostava podataka u ROO

Podaci u ROO dostavljaju se putem elektroničke programske opreme (aplikacije) nadležnom tijelu na čijem području se obavlja djelatnost. 

Za potrebe korištenja baze potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika : Internet  Explorer (minimalno verzija 9 ili 10) , Mozilla (minimalno verzija 16) Firefox ili Chrome (minimalno verzija 26).

 

Način dostave podataka u ROO

Popunjavanjem internetske aplikacije, sastavljene po uzoru na obrasce iz Pravilnika o ROO, obveznik unosi podatke direktno u bazu ROO za čiji ulaz je potrebno ishoditi Korisnički račun (ime i zaporka). Za dodjelu Korisničkog računa obveznik podnosi zahtjev Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) "Zahtjev za dodjelu Korisničkog računa za unos podataka u bazu ROO" za odgovarajući tip Korisničkog računa.

Tipovi korisnika:

  • Tip 1 – Operater, odabire se u svrhu popunjavanja PI-1 obrasca, a kada u sastavu operatera ima više organizacijskih jedinica (bez obzira na lokaciju istih);
  • Tip 2 – Organizacijska jedinica, odabire se u svrhu popunjavanja PI-2 obrasca te, po potrebi, ostalih tematskih obrazaca;
  • Tip 3 – Operater s jednom organizacijskom jedinicom koja se nalazi na istoj lokaciji, odabire se za popunjavanje PI-1, PI-2 obrasca te, po potrebi, ostalih tematskih obrazaca kada operater ima u svom sastavu jednu organizacijsku jedinicu, a koja se nalazi na istoj lokaciji s operaterom.

Više o načinu podnošenja zahtjeva za pristup aplikaciji te unosa podataka u bazu ROO putem aplikacije nalazi se na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP)"Upute za korištenje baze ROO".

 

Dostava podataka u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, E-PRTR 


Baza ROO uz već postojeće obrasce za prijavu obveznika prema Pravilniku o ROO  nadopunjena je modulom za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izvješćivanje u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari,  E-PRTR. E-PRTR modul osigurava automatsko generiranje već prijavljenih podataka putem obrasca ROO za emisije u zrak, vode/more i tlo. Izuzetak su podaci o prijenosu otpada koje obveznici moraju sami prijaviti unosom u E-PRTR obrazac.
Obveznik prijave u ROO postaje i obveznikom prijave u E-PRTR prema Uredbi (EZ) br. 166/2006 o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (SL L 33,4.2.2006.) ako su zadovoljena oba kriterija: djelatnost s određenom graničnom vrijednosti kapaciteta prema Dodatku I Uredbe i emisije sukladno Prilogu 2. Pravilnika o ROO, odnosno granične količine prijenosa otpada izvan mjesta nastanka u ukupnoj količini od 2 t/god opasnog i/ili 2000 t/god neopasnog otpada, posebno se otvara obrazac E-PRTR koji je potrebno ispuniti.

Više informacija obvezniku je dostupno u aplikaciji ROO u Glavnom izborniku u „Uputstvima  za korisnike“ u poglavlju 4. Upute za ispunjavanje obrazaca E- PRTR (Jesam li E-PRTR obveznik?, Dodatak I E-PRTR Uredbe i Dodatak II E-PRTR Uredbe).


 na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave