„Što god radiš, radi razborito i misli na svršetak“ (stara narodna poslovica)


 

O registru onečišćavanja okoliša (ROO)

ROO je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš iz pojedinačnih izvora. Baza ROO sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

 

Čemu služi i tko su korisnici ROO?


ROO služi kao sveobuhvatno informatičko rješenje Informacijskog sustava zaštite okoliša  s pripadajućim aplikacijama za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka kao i za realizaciju preglednika koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) uspostavlja, vodi i održava bazu ROO.

Uspostavom mrežne organizacije ROO omogućeno je istovremeno korištenje mnogim subjektima :
 • pravnim i fizičkim osobama, obveznicima dostave podataka u ROO, da svoju zakonsku obvezu dostave podataka u ROO ostvare na jednostavan način, putem Internet-a (popunjavanjem internetske aplikacije ROO) 
 • nadležnim tijelima, mogućnost internetskog pregleda i verifikacije podataka obveznika prijave u ROO
 • HAOP-u mogućnost da putem jedinstvene baze na jednostavniji način analizira i razmjenjuje podatke,  za potrebe izrade izvješća
 • HAOP-u mogućnost da organizira povezivanje podataka na jedinstven način s podacima  na razini EU u E-PRTR net, odnosno u globalni portal o ROO diljem svijeta u PRTR-  net
 • široj javnosti transparentan pristup u informacijsku bazu putem uspostavljenog preglednika Preglednika u ROO koji sadrži javno dostupne podatke iz baze ROO, odnosno prostorni uvid  prijavljenih  podataka – putem javno dostupnog prostorno-podatkovnog preglednika organiziranog u portalu Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO).

Tko je obveznik dostave podataka u ROO?


Obveznik dostave podataka u ROO je operater tvrtke i odgovorna osoba organizacijske jedinice u sastavu tvrtke koja uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. Pravilnika na lokaciji:
 • ispušta onečišćujuće tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo u količinama utvrđenim pragom ispuštanja iz Priloga 2. Pravilnika,
 • prenosi izvan mjesta nastanka onečišćujuće tvari iz Priloga 2. Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade u količinama utvrđenim pragom ispuštanja,
 • proizvodi i/ili prenosi izvan mjesta nastanka:
  - opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje,
  - neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje,
 • obavlja djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada,
 • obavlja djelatnost sakupljanja otpada,
 • pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • pruža uslugu reciklažnog dvorišta i/ili mobilnog reciklažnog dvorišta,
 • trguje otpadom postupkom trgovanja na malo.

Tko nije obveznik dostave podataka u ROO?


Nije obveznik dostave podataka u ROO:
 • prodavatelj proizvoda od kojih nastaje posebna kategorija otpada i koji ispunjavaju obvezu iz članka 42. stavka 7. točke. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13, 73/17)
 • prijevoznici, posrednici, izvoznici, jer nisu navedeni u članku 9. stavku 1. Pravilnika o ROO (NN 87/15)
 • zbrinjavatelji otpada postupkom D2, odnosno D3.
 
 

Postupci pri utvrđivanju obveze prijave u ROO


Da bi provjerila je li u obvezi dostave podataka u ROO pravna ili fizička osoba treba: 
 1. utvrditi bavi li se djelatnostima iz Priloga 1. Pravilnika o ROO koje predstavljaju izvore ispuštanja u okoliš,
 2. pronaći, za utvrđenu djelatnost, pripadajuću onečišćujuću tvar koja se emitira  u zrak i vode i/ili more, tlo, otpadne vode prema Prilogu 2. Pravilnika, a za utvrđeni otpad ključni broj otpada prema Katalogu otpada,
 3. utvrditi ukupnu godišnju količinu po pojedinoj onečišćujućoj tvari /vrsti otpada i
 4. utvrditi da li ukupna godišnja količina po onečišćujućoj tvari prelazi ili ne prelazi prag ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, otpadne vode odnosno da li ukupna količina nastalog otpada prelazi propisane granične vrijednosti opasnog/neopasnog otpada.
   
 

Način prijave i vrsta obrazaca za prijavu podataka u ROO


Pravilnikom o ROO određen je način prijave i vrste obrazaca koji se nalaze u prilogu i njegov su sastavni dio s uputama za ispunjavanje istih.

Na općim obrascima dostavljaju se podaci o obvezniku (PI-1 za operatera i PI-2 za organizacijsku jedinicu), a na tematskim obrascima dostavljaju se podaci za ispuštanja u sastavnice okoliša (PI-Z za zrak, PI-V, KI-V za otpadne vode, PI-T za tlo) odnosno za otpad (NO, SO i OZO). 

Obveznik dostave podataka je odgovoran za točnost podataka dostavljenih nadležnom tijelu u županijama i Gradu Zagrebu te isti moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

Nadležno tijelo provjerava kvalitetu unosa podataka obveznika prijave u ROO i potvrđuje prijavu obveznika u bazi ROO.

 

Čime se koristiti prigodom ispunjavanja obrazaca? 


Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
, njegovim prilozima, Priručnikom za vođenje ROO koji, iako nije ažuriran za prijavu u ROO prema Pravilniku iz 2015., može poslužiti za opis osnovnih metodoloških uputa i smjernica za izračun godišnje količine ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak, Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) za određivanje vrste otpada prema ključnom broju otpada, Katalogom otpada, a za utvrđivanje statusa otpad/ne-otpad nastalog u proizvodnome procesu Preporuke za utvrđivanje statusa otpad/ne-otpad (radni materijal), za ukidanje statusa otpada Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14). 

Za obveznike za unos i dostavu podataka u internetsku aplikaciju ROO na raspolaganju su detaljne Upute za korištenje baze ROO, na stranicama Agencije koje daju osnovne informacije o aplikaciji ROO kao i kratki opis sučelja i funkcionalnosti koje se preko njega mogu koristiti. Iste upute i gore navedeni priručnik dostupni su i u aplikaciji ROO u Glavnom izborniku u poglavlju "Uputstva": Upute za korištenje baze ROO, Upute za ispunjavanje obrazaca (Pravilnik o ROO, NN 87/15), Priručnik za vođenje ROO (Opći dio i Dodatak A - ispuštanja u zrak), Upute za ispunjavanje obrasca E-PRTR ( Jesam li E-PRTR obveznik?, Dodatak I E-PRTR Uredbe i Dodatak II E-PRTR Uredbe).


 

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave